Statuten

Statuten van de te Delft gevestigde verenging: RECREATIE EN TOER-FIETS CLUB DELFT ‘73

Naam en Zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Recreatie en Toer-Fiets-Club-Delft ’73.
De verkorte naam is R. en T.F.C. Delft ’73.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de wielersport in clubverband.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door: het houden van bijeenkomsten, het aanstellen van een ploegleider, het uitgeven van een orgaan, het uitschrijven van wedstrijden en het bevorderen daarvan, het aanstellen van een jeugdtrainer en voorts door alle andere wettige middelen, die het doel van de vereniging kunnen bevorderen.

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. Waar in deze statuten gesproken wordt van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan alle categorieën leden, behoudens de donateurs, tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden en aspirant-leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde. Ereleden zijn zij, die wegens hun bijzondere prestaties in de sport door het bestuur daartoe zijn benoemd.
  Leden van verdienste zijn zij die als zodanig door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen.
  Donateurs zijn zij die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte zal worden vastgesteld door de algemene vergadering en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Artikel 5

 1. AIs gewoon lid kan men worden toegelaten als men een natuurlijk persoon en zestien jaar of ouder is, nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend; handelingsonbekwame dienen een schriftelijke toestemming van hun wettige vertegenwoordiger over te leggen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Als aspirant-lid kan men op dezelfde wijze worden toegelaten, behoudens het feit dat men de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt.
 3. Ereleden worden door het bestuur benoemd wegens hun bijzondere prestaties in de sport.
 4. Leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur of op voorstel van ten minste vijf en twintig leden door de algemene vergadering benoemd, zulks wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging. Het besluit van de algemene vergadering dient genomen te worden met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
 5. Donateur kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating besluit. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse bijdrage worden medegedeeld.
 6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
 7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzeggíng van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, Ioopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de verenging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer rederijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen

Artikel 8

 1. De geldmiddelen der verenging bestaan uit: de contributies van de leden, subsidies, bijdragen van donateurs, eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele toevallige andere baten
 2. Slechts gewone leden en aspirant-leden betalen een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de meerderjarige gewone leden der verenging benoemd met dien verstande dat de voorzitter steeds als zodanig door de algemene vergadering wordt benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, penningmeester, een wedstrijdsecretaris en een jeugdsecretaris aan.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
 5. Een bestuurslid heeft zitting voor drie jaar en treed of volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en de (algemeen) secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
 2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemdend, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Algemene vergadering en jaarstukken

Artikel 11

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. In deze jaarvergadering komen onder meer aan de orde de voorziening in eventuele vacatures, de begroting voor het daaropvolgende verenigingsjaar, alsmede brengt het bestuur in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekeningen verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering aIle maatregelen welke door haar in het belang van de verenging nodig geacht worden.

Artikel 12

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door het zenden van een schriftelijke mededeling aan alle stemgerechtigde leden. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijs het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één dagblad in de plaats waar de vereniging is gevestigd.

Artikel 13

 1. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin gekwalificeerd stemrecht. Aspirant-leden hebben daar ieder één stem, de overige leden hebben daar ieder drie stemmen. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 14

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene vergaderingen. Ontbreekt de voorzitter dan wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter aan. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
 2. Van het verhandelde op elke vergadering wordt een verslag gemaakt door de secretaris of diens plaatsvervanger. Dit verslag wordt op de volgende vergadering vastgesteld. De inhoud van dit verslag wordt ter kennis van de leden gebracht.

Statutenwijziging

Artikel 15

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden na besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproepping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot afwijzing hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor de dag der vergadering afschrift van dat voorstel, waarin de voor gestelde wijziging(en) woordelijk (zijn) opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 16

Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 17

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurder zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 18

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het burgerlijk wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene vergadering, met een meerderheid van twee/derde van leden aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering moeten worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk regelement

Artikel 20

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een derde gedeelte van de leden der vereniging of op voorstel van het bestuur.
 3. Het huishoudelijk reglement zaI geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Ondergetekende, Mr. Hendrikus van Enqen, notaris met plaats van vestiging Delft, verklaart dat hierboven is weergegeven de tekst van de statuten van de vereniging: RECREATIE EN TOER-FIETS-CLUB DELFT ’73, gevestigd te Delft, zoals die luidt sedert de Iaatste statutenwijziging bij akte op 23 december 1999 voor ondergetekende notaris verleden. Delft, 21 december 1999.////